1961-1964 - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

1961-1964

Technische school voor C'borg e.o. 1956-1969
1961


Schooluitje in 1961, 2e van links Jan Erven, daarnaast Jan Doeser

Ondanks het feit dat de naoorlogse geboortepiek de school inmiddels was gepasseerd, liep het aantal leerlingen nauwelijks terug.
Dit jaar was de woningsituatie voor de nieuwbenoemde leerkrachten niet onverdeeld gunstig. Hierdoor kon nog geen woonruimte gevonden worden.
In de kolenkelder was door verzakking van het gebouw in de buitenmuur een grote scheur ontstaan, waardoor vooral bij hoge grondwaterstand het water in de kelder liep. De scheur werd uitgehakt en dichtgemetseld. Gelijktijdig waren scheuren in diverse lokalen dichtgemaakt, omdat de wind hierdoor vrije toegang had.
Ongeveer dezelfde tijd was door grondverzakking de toevoer van de waterleiding gesprongen.
Voor het schoonmaken van de vloeren werd een boen- en schrobmachine gekocht, die behalve tijd ook veel krachtbesparing gaf.
In plaats van de gevaarlijk geworden grasmaaier werd een zgn. cirkelmaaier aangeschaft.

Voor de machinale bankwerkerij werden nieuwe machines gekocht: een beugelzaagmachine (merk Kasto) en een Imperator kolomboormachine.
Net voor Kerst speelde het kopersextet kerstliederen in de ziekenhuizen en bracht aan zieken en bejaarden kerstgeschenken en fruit.


1962

Het leerlingenaantal was vrijwel constant gebleven. Toch zou dit aantal iets hebben moeten stijgen, daar het percentage leerlingen dat in Culemborg Technisch onderwijs volgde, ver onder het landelijke gemiddelde lag.
'Vele Culemborgse ouders willen hun kind zogenaamd laten "door leren" en sturen hun jongen dan naar een school voor algemeen vormend onderwijs, ook als hij daar qua aanleg en intelligentie niet thuis hoort. Verscheidene van dit soort jongens halen de eindstreep niet en verlaten tussentijds genoemde school. Dan gaan ze zonder enig diploma de maatschappij in, maar zijn dan meestal ook voor een technisch beroep verloren, hetgeen valt te betreuren.'

'Van de zijde van de ouders, maar ook door sommige leerkrachten, wordt gedurende de laatste twee jaren aandrang uitgeoefend om tot een vrije zaterdagmorgen te komen. Door lokalengebrek zal de school daar voorlopig niet aan kunnen voldoen.'

e ouderavond van 2e en 3e-jaars leerlingen was gewijd aan de mogelijkheden voor de jongens die de school met een diploma verlaten. 'Dat een jongen die een technische school heeft gevolgd, beslist niet in een doodlopend slop terecht is gekomen, is voor de afd. hout door de heer A. v.d. Werf en voor de afd. metaal door de heer W.C. Wulterkens door middel van flanelbordfiguren aan de ouders duidelijk gemaakt.'
Na de pauze draaide leraar G. de Vries, die de auteur was, een geheel omgewerkte en van nieuwe delen voorziene filmpje van de school. (zie elders op deze website!)
Directie en leraren draaiden, deels in hun vrije tijd, om beurten dit filmpje op verschillende lagere scholen in Culemborg en omgeving. 'Op deze bescheiden manier werd er dus enige propaganda gemaakt voor het technisch onderwijs'.


Omslag jaarverslag 1962

In en om de school waren er veel problemen met de riolering. De afvoer van het water was zo langzaam dat het in de roosterkolken omhoog kwam en op het schoolplein liep. Het water bleef zelfs in de closetpotten staan.
Bij nadere inspectie kwam de bevestiging van de gedachte dat de afvoer van de school nog steeds niet was aangesloten op de stadsriolering. Gemeentewerken is toen overgegaan om een verbinding te maken met het hoofdriool in de Anth. v. Lalainglaan.
De conciërge had in de zomervakantie de muren. ramen, deuren enz. opnieuw geschilderd in verschillende frisse kleuren. Daardoor gaven deze lokalen een veel prettiger indruk en lijken groter.
Het wiskundelokaal kon nu ook verduisterd worden om films en lantaarnplaatjes (!) te tonen.
'Het Bestuur stelt het bijzonder op prijs dat de meeste leraren tegenwoordig het gebruik van deze visuele middelen, benevens de te huren bewegende films niet meer als een pretje beschouwen om de leerlingen wat plaatjes te laten zien, maar als een niet meer te missen hulpmiddel zijn gaan zien, waardoor het onderwijs nog levendiger wordt.'

1963

Het gebouw vertoonde veel scheuren in de vloer, muren en plafonds. Dit kwam door het onregelmatig verzakken van het gebouw omdat de muren niet op heipalen warengefundeerd. Ook klemden deuren en ramen aan één zijde.
Een verzakking was er in oktober de oorzaak van dat de toevoerbuis van de waterleiding bij de hoofdingang afbrak. Het gevolg was een grote grondverplaatsing en daarna een behoorlijke waterfontein. Door de reparatie ontving de school enige dagen geen water, met alle moeilijkheden van dien.......
De gemiddelde leerling van de dagschool kostte dit jaar ƒ1275,-- per jaar. Dat is dus bijna ƒ4000,-- voor zijn gehele opleiding van 3 jaar. 'Het profijt van deze kosten wordt, naar het Bestuur hoopt, door de leerling in een reeks van vele jaren terugontvangen ten bate van zichzelf en van de gehele maatschappij'.

Bij de P.T.T. werden twee telefoontableau gekocht die, geplaatst in beide theorielokalen, onderling verbonden werden. 'Deze telefoontoestellen dienen om de jongelui te leren omgaan met een telefoon. Bovendien kunnen ze zien hoe de installatie in elkaar zit'.
In verband met de plaatselijke omschakeling van flessengas naar aardgas werden door het gasbedrijf alle gasaansluitingen in het gebouw omgebouwd. Ook de bunsenbrander voor het natuurkundeonderwijs werd niet vergeten.
In lokaal 4 (smederij, plaatwerkerij en lasserij) werd de carbidvergasser vervangen door dissousgas in stalen flessen.
In april was nl. tijdens de laslessen door een defect in de carbidvergasser brand ontstaan. Door 'flink optreden van de leraar W.F. Wulterkens en zijn cursisten', werd gelukkig erger voorkomen.
In het lokaal voor machinale houtbewerking werd de oude metaaldraaibank, die vroeger enigszins geschikt was gemaakt voor houtdraaien, vervangen door een nieuwe houtdraaibank, waarop tevens een schuurschijf was aangebracht.

Op 23 november werd met alle leerlingen geluisterd naar de radio:"In memoriam President Kennnedy".
De schoolkrant "Vooruit" begon in januari aan de 16e jaargang en verscheen bijna iedere maand. Dank aan de adverteerders, want van dit geld werden papier en de druk van de omslag betaald.

1964

In het jaarverslag van 1954 werd reeds gesproken van nieuwbouw. De urgentie was in 10 jaar beslist niet minder geworden. Het aantal industrieën is toegenomen, het inwonertal en het aantal potentiële leerlingen groeide.
'Culemborg en omgeving dienen zeer dringend de beschikking te krijgen over een behoorlijke school. Het gaat niet langer dat de goedkeuring voor de bouw in de grote cirkel van alle instanties steeds verder wordt geschoven als een fiche op het ganzenbord'.

Een door nieuwbouw overbodig geworden houten hulpgebouw werd van de Chr. Technische school te Elburg overgenomen. Oorspronkelijk was het gebouw gepland op het terrein vóór het schoolgebouw. (zie plattegrond hieronder) Omdat bewoners van de Anth. v. Lalainglaan daartegen bezwaar maakten, werd besloten het gebouwtje direct achter de school te plaatsen.
Doordat er met het hulpgebouw een theorielokaal en een tekenzaal bijkwam, werd ook de lessenverdeling veel gunstiger.

Het toegangspad opzij van de school, dat helaas niet bestraat was, hoewel het dagelijks minstens vier maal door zowel personeel als leerlingen werd gebruikt, was bij regen praktisch onbegaanbaar.
In verband met de gewijzigde inzichten omtrent het onderwijs in het vuursmeden, dat kon worden ingekrompen, werden vier complete smidsvuren met aambeelden enz. uit het lokaal verwijderd. De vrijkomende ruimte werd nu benut voor onderwijs in plaatwerken en constructie bankwerken.


In juli werden de zwemexamens afgenomen in de zandafgraving 'De Welborn'.
Terug naar de inhoud