1982-1984 - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

1982-1984

Stg. Scholengem. voor C'borg e.o. 1970-1985
1982

Kenmerkend voor dit jaar was vooral de aanhoudende zorg om de eindjes aan elkaar te knopen. Met een strenge budgetbewaking voor de directe onderwijsbehoeften, kon quitte worden gespeeld.


Kantoorpraktijk

Wederom nam het aantal leerlingen toe, al was dit grotendeels het gevolg van een relatief grote instroom in de bovenbouw.
Door deze groei ontstonden er vacatures. Het geringe aantal sollicitanten in de technische sector, de kantoorpraktijk en de natuurkunde, werd als merkwaardig ervaren.
Door de toename van het aantal leerlingen werd de directie opnieuw uitgebreid. Met meerderheid van stemmen werd door en uit het onderwijzend personeel, de heer D.M. van Versendaal als tweede adjunct-directeur gekozen.

De brugklassen bezochten in het kader van hun jaarlijkse excursie De Heiligelandstichting, Afrikamuseum en daarna het pretpark Tivoli.

Onvoldoende huisvesting was ook de oorzaak van een leerlingenstop en het lesgeven in noodruimten, zoals in het vml. documentatiecentrum, gangen en projectiekamer.

Voor het personeel kwam er per 1 augustus een afvloeiingslijst. Deze lijst was alleen van belang bij een zgn. 'krimpende school', maar daarvan was nog geen sprake.

In september werd de voorlopige medezeggenschapsraad geïnstalleerd. Ze kreeg de opdracht mee te werken aan een reglement en aan de totstandkoming van een medezeggenschapsraad.

Na ruim 22 jaar met het toezicht op de school belast te zijn, droeg de inspecteur Ing. H.J. Evers de school over aan zijn opvolger de heer drs. K.M.P. Magusin.

Inmiddels werden de contouren van onze school in de toekomst zichtbaar. In 'een visie op de toekomst', die in december verscheen, tekende zich een driejarige onderbouw en een tweejarige bovenbouw af. In deze nota werd gepleit voor geavanceerd onderwijs, hetgeen o.m. heeft geleid tot de planning van de invoering van informatica.

De redactie van de schoolkrant behaalde een groot succes. Met een uitstekend artikel over het openbaar vervoer behaalde zij de "Schoolpersprijs openbaar vervoer 1982". De uitreiking vond plaats in "De Flint" in Amersfoort. Landelijke en en plaatselijke media toonden veel belangstelling.16 december stond in het teken van een Fancy Fair. Door heel de school waren activiteiten van uiteenlopende aard waaraan deel genomen kon worden. De baten gingen naar een goed doel.


1983

De scholengemeenschap heeft op eenvoudige, maar feestelijke wijze haar 12½- jarig bestaan gevierd op 28 en 29 april.
's Morgens was er voor de schoolverlaters een sportmanifestatie. Het geheel werd besloten met een gezamenlijke maaltijd in de kantine van de Willemslaan. 's Middags was er voor alle leerlingen, die getooid waren met een door de heer Haneveer ontworpen button, een popconcert van de groep "De Munck' in de Vrijstadhal.

De button in het midden, was ontworpen door dhr. A. Haneveer

Voor het bestuur en het personeel was er de laatste dag een feestavond georganiseerd, die grotendeels in beslag werd genomen door het bekende cabaretgezelschap "Muzeval".

In dit jaar kwam de school onder de verdergaande bezuinigingen van de overheid onder een zware druk te staan. De bezuinigingen bij het niet onderwijzend-personeel waren desastreus en de gevolgen navenant.

De afwijzing van het proefproject "Informatica", werd gecompenseerd door de schenking van een I.B.M.-computer door het bedrijf "Kawasaki".

In een gemeenschappelijke vergadering begin november kwamen het Bestuur en de Voorlopige Medezeggenschapsraad tot overeenstemming over het reglement.

De toekenning van een I.H.N.O.-afdeling gaf de mogelijkheden om verder te bouwen aan een samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen binnen de scholengemeenschap. Ook de toestemming van de Staatssecretaris inzake de D- programma's opende perspectieven.
Verder kwam er een samenwerkingsverband m.b.t. het K.M.B.O. in het Rivierenland tot stand.


Een kijkje in het tekenlokaal 2-4 van Dhr. Haakmeester

Op 1 oktober was de heer P.J. Hofman 25 jaar als leraar werkzaam aan de school. Bovendien nam de heer J. Haakmeester, na een dienstverband van 22 jaar, door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid van school. Het bestuur heeft hen daarop een receptie aangeboden in de kantine aan de Willemslaan.


Docentenkorps in 1984 (Bron Marion de Ronde-de Hoog)

1984

De huisvestingsproblemen werden op 17 augustus goeddeels opgelost door de oplevering van een noodhuisvesting op het sportterrein. In dit gebouw werden alle talen ondergebracht: Nederlands (dhr.Van de Velde), Duits (dhr. Wammes) Frans, (mevr. Van Gendt) en Engels (dhr. Janssen en mevr. Jansen). Het lesrooster kon dit jaar zonder grote problemen worden samengesteld. Dit kwam mede door af te zien van het zgn. extra vierde leerjaar, om de totstandkoming van het K.M.B.O.-project Groot-Utrecht geen concurrentie aan te doen.

In oktober ontving de school een aanbod van de minister om in 1985 te starten met een experiment Voortgezet Basisonderwijs, onder voorwaarde dat de bovenbouw van de scholengemeenschap zou worden ontmanteld. Het succes van deze zgn. VBAO zal voor een groot deel afhangen van de aansluitmogelijkheden en het toekomstperspectief. Daarom werd besloten om een integraal experiment aan te vragen, dat tevens de aansluitende beroepsopleidingen zou omvatten.( het zgn. Dubbelproject!)

Op 7 november vond er voor de Basisscholen een voorlichting plaats over het voortgezet onderwijs in Culemborg. Het was een uniek samenwerkingverband van de Scholengemeenschap, K.W.C., Rijk van Gaasbeek en De Brug. Dit alles vond plaats in de Vrijstadhal.

De 'studiedag' stond dit jaar in het teken van de leerlingenbegeleiding. Relevant hiervoor was het aspect van de te verwachten lesgevende taak van de directie. Een en ander zou betekenen, dat ongeveer één derde deel van de directietaken moet komen te vervallen, of althans door leerkrachten moet worden overgenomen.

In april nam het bestuur node afscheid van  de heer Th.J. Piscaer, die zich 27 jaar intensief voor de school had ingezet, en dhr. Clee.  Ze werden resp. opgevolgd door de heer Van Eldik en de heer Nollet. Tevens maakte hulpconciërge de heer Van Zomeren gebruik van de VUT-regeling.

In juni overleed de heer A.C.C. van der Stroom, oud-bestuurslid en mede-oprichter van de vroegere Ambachtsschool.

Dhr. H. Hoeven

Op 15 november overleed ook de heer H. Hoeven, oud-administrateur van onze school. "De heer Hoeven heeft ontzettend veel betekend voor de scholengemeenschap en zal bij ons blijven voortleven als een zorgzaam mens."Terug naar de inhoud