1962-1992 - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

1962-1992

Voorlopers > Huishoud- en Industrieschool

De algemene toestand van het gebouw aan de Goilberdingerstraat was zo slecht, dat men in 1961 besloot tot nieuwbouw aan de Meerlaan.

Klik hier voor bouwtekeningen van deze school


In gloednieuwe uniformen stonden de meisjesleerlingen  voor het schoolgebouw in wording. v.l.n.r. Janny van Ooijen, Greetje Smits, Dicky Streef, Nelly Stuy, Tonny van Tuil en Silvia Roth. Zittend: v.l.n.r. Janny de Jong, Rita Mouthaan, Corrie van Overbeek, Mady Driessen, Anneke Meijer, Ciska Berhitoe, Adri Blom.

Op 20 juni 1962 werd met veel plechtigheden de eerste steen voor het nieuwe schoolgebouw geplaatst door Mevr. M.M. gravin van Hogendorp-van Hoytema. Haar vader, die wel op de gedenkplaat vermeld staat, was door ziekte afwezig. De uitvoerder dhr. Bolt, in dienst bij de aannemer Van Beesd, assisteerde haar met veel verve en handigheid.

Vervolgens sprak mevr. Van Hogendorp de rede uit die haar vader voor deze gelegenheid op schrift had gesteld.  

In het kader van de zgn. 1%-regeling was het schoolbestuur verplicht voor een bepaald bedrag aan kunstwerken aan te schaffen. De kunstenaar die onderstaande prachtige glasappliquéramen maakte, is de bekende glazenier Joop van den Broek uit Amsterdam. Ze waren te zien in de buitengevel van het trapportaal in de hal van het schoolgebouw.
De glasappliquéramen staan dan wel op naam van Joop van den Broek, maar in januari 2013 nam Hanna Knol, de eigenlijke ontwerper van deze ramen, contact op met de webmaster en vertelde haar verhaal.


Een schoolreis naar Den Haag op 15 juni 1961


Het jaarverslag uit 1962 geeft veel informatie


Op de kar op weg van de Goilberdingerstraat naar het nieuwe schoolgebouw aan de Meerlaan  voorjaar 1964Het oud mededelingenbord rechts hierboven op de foto nog juist te zien, komt uit het schoolgebouw aan de Goilberdingerstraat. Het is tegenwoordig nog steeds te bewonderen in de hal van het schoolgebouw aan de Meerlaan.

Het gebouw rond 1970       

                                                                                                   
Personeelsleden rond 1970 op de trap naar de eerste verdieping. Links achteraan administrateur Roel Smits,  daarnaast conciërge Peter Libert, daarvoor v.l.n.r. Mevr. Rijk, mevr. Tates en ?,  mevr. v.d. Woerd-Zonneville. Links vooraan dhr. Veldheer, dhr. Spaan en ?                                                                     'Kookjuffrouw' Wil van der Zee  

In het voorjaar van 1964 werd de nieuwe school aan de Meerlaan betrokken. De hele stad was getuige van een bonte stoet van wagens en karren met daarop uitgedoste leerlingen van de school. Zij reden vanaf hun oude schoolgebouw aan de Goilberdingerstraat, via de Markt en de Zandstraat naar de nieuwbouw aan de Meerlaan.
Op de dag van de opening waren er veel feestelijkheden. In de gymzaal voerden diverse sprekers het woord.
Hier enkele overzichtfoto's daarvan:

Leerlingen van de school maakten heerlijke hapjes en daaraan deden de gasten deden zich tegoed bij de 'Van Hoytema Bar' in de gymzaal.  
De naam van de nieuwe school veranderde in Van Hoytema Huishoud- en Industrieschool. Het totaal aantal leerlingen schommelde tussen de 85 en 110 leerlingen. Eigenlijk net te weinig om zelfstandig te kunnen blijven opereren.
Begin september 1969 vond het eerste overleg plaats tussen het bestuur van de Technische school met het Bestuur van de Van Hoytemaschool om tezamen te komen tot een scholengemeenschap voor technisch, huishoud- en nijverheidsonderwijs. De Vereniging Culemborgsche Huishoud-en Industrieschool was opgericht op 25 mei 1905 en werd vanaf 25 mei 1934 telkens opnieuw aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden. Dit gebeurde voor het laatst in 1964.
De besturen van de Vereniging Huishoud-en Industrieschool en van de Stichting Nijverheidsonderwijs voor Culemborg en Omstreken waren van de noodzaak tot samengaan overtuigd. Nadat allerlei formele aspecten werden opgelost, werd op 14 mei 1970 de Stichting Scholengemeenschap voor Culemborg en Omstreken een feit.

Klik hier voor een krantenbericht in de CC van juni 1970 over deze officiële opening van de fusieschool.

De eerste prospectus van de fusieschool in 1970  Klik hier voor de overige blz.

In de eerste officiële vergadering van deze Stichting werd overgegaan tot de bestuursaanstelling. Het bestuur werd als volgt samengesteld:

Werkgevers:
H. Kool, namens Bouwnijverheid
J.P. Kramer Freher, namens de Meubelindustrie

Werknemers:
J.M. de Boef, namens het N.V.V.
J Pouwer, namens het C.N.V.
C.Steenis, namens het K.V.V.

Vrouwen:
A.E. Kaiser-Buys, huisvrouw
N. van Mourik- de Ronde, huisvrouw

Onafhankelijken:
N. van der Elst
Th. J. Piscaer
N.J. Smits
A.C.C. van der Stroom

Uit hun midden werd het dagelijks bestuur als volgt gekozen:

1e voorzitter: A.C.C. van der Stroom  (zie foto)              
2e voorzitter: N. van Mourik- de Ronde
1e secretaris: Th.J. Piscaer
2e secretaris: A.E. Kaiser- Buys
1e penningm. : J.M. de Boef
2e penningm. : N. v.d. Elst

Door het vormen van een scholengemeenschap werd het mogelijk dat jongens en meisjes samen onderwijs gingen ontvangen.
'Aan de gemengde brugklassen wordt algemeen voortgezet onderwijs, algemene handvaardigheid en huishoudelijke creativiteit tegelijkertijd en aan dezelfde objecten gegeven. Een duidelijke verrijking van het schoolleven!'
Het frontaal klassikaal onderwijs, met uniforme leerstofaanbieding, verwerking en beoordeling wordt in steeds mindere mate toegepast.
'De leraar nieuwe stijl staat als het ware niet meer vóór de klas, maar zit er zelf in, te midden van zijn leerlingen'.
Een evenwichtige dosering van verbaal intellectuele en technische handvaardigheid werd van groot belang geacht, waardoor het mogelijk werd twee typen van voortgezet onderwijs te krijgen.
Om dit geheel beter te kunnen verwezenlijken, werd bij het Ministerie voor alle richtingen een 4-jarige integrale cursus met 2-jarige onderbouw aangevraagd.

Van 23 tot 27 februari 1970 werd een "open week" georganiseerd, waarmee aan alle leerlingen van het basisonderwijs uit Culemborg en omgeving de mogelijkheid werd geboden de school te bezoeken en kennis te maken met het technisch-en nijverheidsonderwijs.
I.v.m. de officiële opening van de school werden op 1 en 2 juni feestavonden gegeven voor ouders en leerlingen.
Namens de Staatssecretaris werd op 5 juni de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw verricht door de inspecteur van het Beroepsonderwijs, de heer H.J. Evers. Voor de Stichting Nijverheidsonderwijs betekende het nieuwe gebouw tevens een afsluiting van 24 jaren technisch onderwijs.


Prospectus 1976, kaftontwerp: Ad Haneveer

Mevr. Rijk maakte als adjunct directrice voor H.N.O. tot haar pensionering in juni 1978 nog deel uit van de directie van de Scholengemeenschap voor Culemborg en omstreken.

In 1993 werd door het tanende leerlingenaantal de 'dependance aan de Meerlaan' afgestoten. Drie van de vier glasappliquéramen  uit de hal van het schoolgebouw werden overgebracht naar de aula van het hoofdgebouw aan de Willemslaan. Een raam sneuvelde helaas.

Het schoolgebouw aan de Meerlaan is tegenwoordig in gebruik door de Stichting Samen Verder, die er de kringloopwinkel Bartje in heeft gevestigd.

Terug naar de inhoud