1976-1981 - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

1976-1981

Stg. Scholengem. voor C'borg e.o. 1970-1985
1976

Door de gestadige toename van het aantal leerlingen groeide de school steeds meer uit zijn jasje. Vooral een nijpend tekort aan overblijfruimte tijdens de middagpauze werd steeds meer voelbaar. 'Een ruimte die in het schoolgebouw aan de Meerlaan aanwezig is en aangeduid wordt als een combinatie van een gymnastiek-/ overblijflokaal is reeds lang uit de tijd.'

Op 28 april vond in de kantine aan de Willemslaan de receptie plaats ter gelegenheid van het afscheid van de heer A.C.C. van der Stroom als voorzitter van het schoolbestuur. In zijn plaats als voorzitter werd de heer A. Anbeek gekozen.
Met het vertrek van de heer J. Hoogendoorn naar de S.O.L. in Utrecht kwam zijn functie als adj. directeur vacant. In zijn plaats werd door het personeel de heer J.M. Berendse als adj. directeur voorgedragen en door het bestuur benoemd.
De organisatorische opbouw van de leergangen was als volgt:

Onderbouw: Aan het eind van deze 2-jarige periode werd er samen met de ouders een keuze gemaakt, die paste bij de persoon en het niveau van de leerling.

Bovenbouw: Op grond van interesse en capaciteiten van de leerlingen werd in het 3e leerjaar onderscheid gemaakt in
  • beroepsgerichte opleidingen voor leerlingen, die liever leren door doen.
     
  • een algemene oriënterende opleiding (T.T.O.) voor leerlingen met een breed interessegebied of voor leerlingen die zich nog niet aan een beroepsrichting willen binden en in staat zijn een verzwaard theoretisch programma te volgen.

De beroepsgerichte vakken konden t.a.v. de algemene vakken gevolgd worden op zowel B- als C-niveau.
Het B-nivo omvatte de programma's die gericht waren op de vervolgopleidingen bij de leerlingstelsels.
Het C-niveau betekende een uitbreiding en verdieping die noodzakelijk was voor een verdere studie aan bijv. het M.B.O.
In het 4e leerjaar werden aansluitprogramma's gevolgd, die afhingen van de bedoelingen van de leerlingen na het behalen van het diploma. Deze programma's waren gericht op verdere studie of op de uitoefening van het beroep.
Nadat de opleiding was voltooid,was er desgewenst voor gediplomeerden gelegenheid om een ander of beter (eenjarig) aansluitprogramma te volgen het zgn. tweede kans onderwijs.

Om de specifieke onderwijsbelangen van Scholengemeenschappen te behartigen maakte de school deel uit van een Convent. E.e.a. heeft er toe geleid dat de directeur, de heer Kools, door de staatssecretaris was benoemd als lid van het adviescommissie lbo. Deze had als taak meegekregen om richtlijnen te ontwikkelen voor verschillende leerprogramma's en examenpakketten.

Op 15 oktober recipieerde de heer A. den Adel met zijn gezin in de kantine aan de Willemslaan. De heer den Adel maakte vrijwel vanaf de oprichting in 1946 deel uit van het personeel, aanvankelijk als leerkracht, later ook als adjunct-directeur.


Het sportveld, nog zonder noodbouw, met De Spoed (stukje schroefdraad, wat vooruitgang symboliseert)

De leerlingenvereniging "De Spoed" zorgde voor een zeer geslaagde carnavalsavond en een discoavond.

Op 7 november viel door een plotseling overlijden, gymnastiekleraar, de heer M. Stevens weg.

1977

De groei van het aantal leerlingen en de plannen tot uitbreiding van het onderwijs met een L.E.A.O. maakten het noodzakelijk de bestemming van enkele lokalen te wijzigen. Het lokaal algemene technieken aan de Meerlaan werd ontmanteld en geïnstalleerd in de praktijkvleugel (lokaal 9) aan de Willemslaan.
Het lokaal aan de Meerlaan werd omgebouwd tot twee theorielokalen. Tevens betekende deze maatregelen een inperking van het pendelverkeer voor de leerlingen tussen beide vestigingen.
Aan de heer J. van Krieken werd per 1 maart 1977 eervol ontslag verleend i.v.m. zijn pensionering. Sinds 1954 was hij aan de school verbonden, eerst als stoker en later als hulpconciërge.


1978

Om het heen en weer pendelen van leerlingen sterk te verminderen en zo mogelijk te voorkomen werd het gebouw aan de Meerlaan  bestemd voor de Bovenbouw van de toekomstige LEAO (De toestemming was nog steeds niet binnen!)en het LHNO.
Binnen de scholengemeenschap was de 2-jarige onderbouw reeds zodanig geharmoniseerd, dat de doorstroming naar elke schoolvorm zonder belemmeringen kon geschieden. Een gevolg was wel dat er daardoor na het 2e leerjaar 20 leerlingen naar andere schoolvormen vertrokken.
Bij het LTO bestond de indruk dat er een einde was gekomen aan de groei. 'Dit is te betreuren omdat de vraag van het bedrijfsleven naar gekwalificeerde vaklieden nog stijgt.' De oorzaken moesten in het maatschappelijk gebeuren gezocht worden, want een tekort aan "materiaal" leidt onherroepelijk tot een stagnatie in de "productie"'.

Voor het eerst in de geschiedenis van de lascursussen in het avondonderwijs was aan een vrouwelijke kandidaat het diploma elektrisch lassen voor beginners uitgereikt.

Voor het afscheid van de voormalige directrice van het LHNO, mevrouw L.J. Rijk werd op 23 juni een speciale bijeenkomst georganiseerd. 'De receptie was druk bezocht en zeer sfeervol.'


Kerstontbijt 1978 in de werkgang. Linksboven R. van de Velde en leerlingen van zijn eerste mentorklas: Jannie Bloed, Claudia van Megen, Reijer van der Burgt, Jan van Kranenburg

1979

Op 12 oktober werden de statuten van de Stichting Scholengemeenschap voor Culemborg en Omstreken geheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld. De Stichting droeg voortaan de naam van "Algemene Stichting Scholengemeenschap voor beroepsonderwijs en ander voortgezet onderwijs voor Culemborg en Omstreken".
Men ging uit van onderwijs op algemene grondslag, waarbij de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen, voor zover deze stoelen op waarden, die in de Nederlandse traditie erkend worden.

Begin februari ontving men het besluit van het Ministerie tot toewijzing van een LEAO aan de school. Per 1 augustus werd begonnen met één klas leao, in het derde leerjaar. Met de komst hiervan verdwenen de klassen van het lhno met differentiaties kantoor- en winkelpraktijk..

Na overleg met beroepsscholen in de regio en ook met de Gemeente Culemborg heeft het schoolbestuur besloten een verzoek in te dienen om een avondschool voor L.B.O. te mogen verbinden aan de Scholengemeenschap.

Het noodgebouwtje van 3 klaslokalen op het terrein van het schoolgebouw aan de Meerlaan kon per 1 augustus in gebruik worden genomen.

Na een periode van 25 jaar als bestuurslid in beide besturen nam mevrouw Van Mourik- de Ronde op 26 april afscheid van school. Haar inbreng o.a. bij het wijzigen van de statuten van de Stichting, is van wezenlijk belang geweest.

Op 30 november vond de eerste Open Dag van de Scholengemeenschap plaats. Dhr. Kools in een interview met Sylvia van Sandijk: "De Open Dag is juist bestemd voor kinderen die naar een andere school gaan. Het is juist goed dat iedereen weet wat er op deze school gebeurt en niet alleen de kinderen die zich hier aanmelden."


1980

Grofweg kon dit jaar worden samengevat als een jaar waarin het beroepsonderwijs van de scholengemeenschap gestaag was doorgegroeid naar afmeting en inhoud. De landelijke tendensen in aanmerking genomen, soms tegen de verdrukking in "als bloemen in beton."

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar werd de organisatie enigszins gewijzigd. Er werd een overlegplatform in het leven geroepen met de bedoeling, om naast overleg met de verschillende geledingen ook het contact te verbeteren.

v.l.n.r. J. Vermeulen, W. Wulterkens en W. Bethlehem

De heer Bethlehem werd m.i.v. 1 september benoemd tot directeur aan de Technische School in Doesburg. In een gezellig samenzijn werd afscheid van hem genomen. Om in opvolging te voorzien promoveerde de heer Berendse tot eerst aanwezend adjunct-directeur c.q. plaatsvervangend directeur en werd de heer Donga met meerderheid van stemmen gekozen tot adjunct-directeur.

'Op school is duidelijk een groei waarneembaar naar een evenwichtige onderwijsvorm, waarin verschillend geaarde leerlingen hun vorming kunnen ontvangen'.
Het vakgebied gezondheidskunde kreeg een duidelijke facelift door de toevoeging van een element Uiterlijke Verzorging.

Op 30 oktober was er een open dag, waarbij groepen 7 en 8 van het basisonderwijs uit Culemborg en omgeving de school bezochten.

Links Sylvia van Sandijk in actie tijdens Open Dag in het Motorvoertuigenlokaal1981

"Drie keer is scheepsrecht." Na twee vergeefse pogingen om de afdeling individueel technisch onderwijs binnen de school te krijgen, werd de derde poging gehonoreerd. Vreemd was echter wel dat het ministerie geen geld en faciliteiten daarvoor beschikbaar stelde. Dit had te maken met de zgn. "verplichtingenstop". Het schoolteam besliste dat de reeds aangemelde leerlingen hiervan niet de dupe mochten worden. Dan maar 'roeien met de riemen die we hebben.' Hoe zwaar dat was, bleek later in het schooljaar.
Om de nog steeds aanzwellende leerlingenstroom van een onderdak te voorzien, werd met ingang van het nieuwe schooljaar een noodbouw aan de Willemslaan in gebruik genomen. Het basketbalveld, bij de hoofdingang, moest hiervoor plaatsmaken. Hiermee, en met een goedkeuring tot het verzorgen van extra zwemlessen in het zwembad, werden de problemen rondom huisvesting goeddeels weggenomen.In september startte een eenjarige I.B.O.-cursus voor het onderwijzend personeel, welke intern werd verzorgd.

De jaarlijkse diploma-uitreiking kenmerkte zich, naast een nijpend plaatsgebrek, als een feestelijke gebeurtenis. Voor het eerst in het bestaan van de school maakten we kennis met het verschijnsel dat niet alle leerlingen al van een baantje waren voorzien.

Begin december ontstond er een ernstige overstroming in de c.v.- kelder aan de Meerlaan, waardoor de installatie werd vernield. Met man en macht werd een noodvoorziening getroffen.

Terug naar de inhoud