1985-1990 - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

1985-1990

Da Vinci S.G. 1985-1995
1985

De te verwachte start van het integraal experiment onderwijsverbetering kon met ingang van 1 augustus niet doorgaan, wegens het uitblijven van de goedkeuring. I.v.m. met beter beheer van de niet subsidiabele middelen werd een aparte stichting in het leven geroepen. De intentie hiervan was vooral om de inkomsten van de ouderbijdragen nauwgezetter te bewaken.

Voor de grote vakantie werd een aanvang gemaakt met de betonreparaties en het schilderwerk aan het gebouw aan de Willemslaan. Door een blunder van de aannemer (de ruiten werden ook gezandstraald!) werd er weinig vooruitgang geboekt.

Na de grote vakantie raakten de fusiebesprekingen met de openbare Rijk van Gaasbeekschool in een stroomversnelling. De bedoeling was om de beide scholen op 1 augustus 1986 samen te voegen. Al snel bleek dat de tijd-en energieverspillende pogingen niet tot het gewenste resultaat zouden leiden.Begin mei werd onder enthousiaste leiding van muzieklerares H. Lamers door 80 brugklassers de musical "Adieu Paris' uitgevoerd.

Na veel klachten over het afgeven van de stoelzittingen aan de kleding van de leerlingen, een gevolg van TAED in het wasmiddel, transpiratievocht en een synthetische vezel, werden alle stoelen van een speciaal beschermlaagje voorzien.

Doordat het vormingsaanbod van de school sterk uitbreidde, had de scholengemeenschap een weinig tot de verbeelding sprekende naam. Het bestuur besloot een prijsvraag uit te schrijven, waarna uiteindelijk werd gekozen voor de naamgeving van de heer A. Haneveer: "DA VINCI SCHOLENGEMEENSCHAP". Een naam met een achtergrond die de doelstelling van de scholengemeenschap symboliseerde en de LTS deed vergeten.


Klik hier voor de promotiefolder voor de leerlingen van Da Vinci SG, gemaakt door Ad Haneveer

Om praktische redenen was het noodzakelijk om de naam m.i.v. het nieuwe schooljaar in te voeren. Ter gelegenheid van de invoering van de naam werd aan het begin van het schooljaar aan alle leerlingen een T-shirt met opdruk uitgereikt.


Het  DaVinci-leerlingenpromotieteam

De activiteiten rond de invoering van de nieuwe naam kregen een hoogtepunt aan het einde van de maand november.

Vuurwerk!

Het programma omvatte de volgende onderdelen:

  • De feestelijke bijeenkomst i.v.m. de naamgeving.
De heer Th. Hoogbergen, voorzitter van de ARVO I, hield een inleiding over het onderwerp "Scholen in ontwikkeling naar het onderwijs van de toekomst", waarna de heer S. Kools, directeur, een uiteenzetting gaf over de achtergronden van de naamkeuze.
Door een zwierig gebaar verwijderde de voorzitter van het bestuur, heer A. Anbeek, het doek dat de woorden "DA VINCI SCHOLENGEMEENSCHAP" bedekte. Met het ontsteken van het vuurwerk van de letters, werd de nieuwe naam in gebruik genomen.

Klik hier voor artikel in de CC over deze opening  • De feestavond voor bestuurs- en personeelsleden en genodigden.
Op 29 november organiseerde de personeelsvereniging een gezellige feestavond. Veel bijval kreeg de Da Vinci Show onder de titel "Benvenuto Leonardo". Dit ludiek muzisch mengsel werd opgevoerd door personeelsleden van de school.

De show werd besloten met een slotlied, waarvan hieronder het refrein:
     Laten we er samen, iets moois van maken            
     Schep wat sfeer bij al je taken
     Wat kan het bezwaar zijn?
     Een beetje gezelligheid, kan toch altijd
     Als je echt wil, kan toch altijd
     Als je echt wil gaat 't, ja geheid
     Dus daarom
     Laten we het samen, gewoon beter doen.

  
P. Hofman als Leonardo Da Vinci                                                                                Een deel van de tentoonstelling

 
R. van Santvoord als quizmaster en P. Hofman als Leonardo

Klik hier om deze video, die Guus de Vries van deze musical produceerde, op YouTube te bekijken.

  • De "Leonard Da Vinci-tentoonstelling" kreeg de allure van een manifestatie. Een groot aantal creatief technische hoogstandjes, geproduceerd door personeel en leerlingen kregen hoge waarderingscijfers.


  • Van de activiteiten voor de leerlingen vielen vooral de wedstrijden in de sporthal in goede aarde.
De lichamelijk conditie werd getest bij de "Da Vinci-loop" langs de dreven.

  • Met een gezamenlijke maaltijd werden de feestelijkhedenbesloten. Het toetje was het "Da Vinci-volleybaltoernooi", dat in de kerstvakantie werd gehouden en waaraan door een dertigtal scholen werd deelgenomen. Natuurlijk speelde ons huisteam in een eigen tenue:

              
                                                                                 Bron:Ad Megens

1986


De directie: v.l.n.r.  D. van Versendaal, J. Berendse, S. Kools en H. Donga.

Het boek "Samenwerking met de Rijk van Gaasbeekschool" werd in het voorjaar voorgoed gesloten. De intrekking van de zgn. Hef-nota was aanleiding tot de breuk. De diepere oorzaak had te maken met onvrede bij de partner met de anderhalf jaar geleden gemaakte afspraken t.a.v. de uitgangspunten voor de samenwerking.
De kater van vruchteloze arbeid en het gevoel van gemiste kansen werden snel weggespoeld, toen bleek dat het verzoek om een integraal onderwijsexperiment was gehonoreerd. Met nog elf scholen in Nederland werd de Da Vinci Scholengemeenschap uitgenodigd tot het indienen van een concreet onderwijsplan.
De plannen werden in december aan minister Deetman aangeboden.
Op die bijeenkomst bleek dat de minister een wetswijziging voor het het V.O. gereed had, waarin de Basisvorming mogelijk moest worden gemaakt........


Dit jaar bestond een van de schoolvormen van de scholengemeenschap, namelijk het technisch onderwijs, 40 jaar. Aan dit feit werd, op initiatief van Dhr. Wulterkens, door de personeelsvereniging aandacht geschonken door elk personeelslid een pen met inscriptie te overhandigen.

Het K.M.B.O.(afdeling detailhandel) dat aanvankelijk bij de start in 1984 een kwijnend bestaan leed, doordat veel leerlingen een baan aangeboden kregen op het stagebedrijf of gewoon stopten, was nu levensvatbaar. Er kwamen zoveel leerlingen bij, dat de hele noodbouw aan de Meerlaan nu door deze afdeling werd ingenomen.
Op 5 september werd een feestavond georganiseerd ter ere van het heugelijke feit dat de heer A. de Vries, leraar houtbewerking, 25 jaar aan onze school was verbonden.Eind november presenteerde het Da Vinci Theater "Pinguin Aid". Dit ludieke mengsel van muziek, zang en dans werd door eigen personeel bedacht en uitgevoerd. Tijdens de uitvoering trad de heer Kools, als Siem de Brabander, op als begaafd zanger met het lied "Waarom fluister ik je naam nog....".

Klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2 voor de video van deze musical op YouTube. Guus de Vries, docent meubelmaken, maakte de opnamen destijds.

Een kijkje in de keuken van de afdeling Mechanische Techniek van dhr Megens en Balk:


1987Schema van de Basisvorming

Na een voorbereidingsjaar werd op 1 augustus gestart met het eerste deel van het project: De Basisvorming V.O. Het dubbelproject stond voor de ontwikkeling van nieuwe onderwijsinhouden in de Basisvorming V.O.(Bavo) en Primair Beroepsonderwijs (P.B.O.). Het project gaf daarmee een extra dimensie aan de bestaande onderwijsvormen van de scholengemeenschap.
Binnen de school betekende het dubbelproject aanpassen, doorlopen, herschikken, bijstellen van leerstof en bezinning over het karakter van de school. Bovendien was er veel overleg met andere projectscholen op vakinhoudelijk gebied. Er werd ook veel vergaderd op landelijk en ministerieel niveau, over de inhoud en randvoorwaarden van het project.

In hoofdlijnen omvatten de plannen de volgende drie onderwijsroutes:

A.    BAVO plus PBO
    Drie jaar algemene basisvorming, gevolgd door twee jaar PBO. Via deze ononderbroken leerroute bereikt men de kwalificatie van beginnend beroepsbeoefenaar.

B.    De doorstroomvariant
    Drie jaar algemene basisvorming, waarna doorstroming naar theoretisch vervolgonderwijs, zoals middelbaar beroepsononderwijs en HAVO/VWO, mogelijk is. Voor een deel van de leerlingen zal een extra verdiepingsjaar noodzakelijk blijken, om voor doorstroming benodigde vakken op het hogere niveau te bereiken.

C.    De Combinatievariant
    Twee jaar bavo, gevolgd door een combinatie van bavo en beroepsvoorbereidend onderwijs. Deze weg is bedoeld voor leerlingen voor wie een langere weg van bavo met een uitstel van beroepsvoorbereiding niet wenselijk is. De combinatievariant kan na vier jaar worden afgesloten.

Op 18 juni werd o.m. onder leiding van muzieklerares Mevr. H. Lamers een cabaretvoorstelling van brugklassers gehouden met als titel "Wakker worden, slapen gaan'. De belangstelling van zowel ouders als leerlingen was overweldigend.     
                                               
Musical, met links op de trap H. Lamers

Dezelfde week organiseerde de personeelsvereniging een fietstocht naar de stad Asperen. Aldaar kon men in de plaatselijke herberg wat gebruiken. Sommige leerkrachten beklommen ook de plaatselijke toren van de N-H kerk, waarvan onze administrateur de heer M. van Klei koster was.

Op 11 september werd officieel afscheid genomen van de wiskundeleraar de heer J. Vermeulen, die met ingang van 1 augustus gebruik maakte van de VUT-regeling. Ondanks dat fungeerde de heer Vermeulen op 28 november toch als St. Nicolaas op het St. Nicolaasfeest voor de kinderen van het personeel.
De brugklassen vierden dit feest ook en zagen tot hun stomme verbazing zelfs zes Sinterklazen op het podium.


De zes Sinterklazen: v.l.n.r. E. van Dijk, R v.d. Velde, ?, H. Bosschaart, T. Reumer, A. Haneveer

Mevr. Prins van de huishoudelijke dienst in de keuken bij de aula
  
 Tarieven en kantineknipkaart voor leerlingen uit 1987  (H. Boon)
                                                                                                                            
Een kijkje in het lokaal van W. Wulterkens:
1988

G. Stoof en rechts R. Smits

M. van Klei en R. Smits

De heer R. Smits, als administrateur aan de school verbonden, maakte per 6 maart gebruik van de VUT-regeling.
Dit jaar werd de doorstroming onderwijspersoneel (DOP) van kracht. Drie leraren van de school maakten hiervan per 1 augustus gebruik, nl. de heren P.J. Hofman, A. de Vries en W.F. Wulterkens. Op 23 september werd op de personeelsavond officieel afscheid genomen van deze collega's.

De heer A. Dobbelsteen, leraar mechanische techniek, verzorgde begin november samen met zijn vrouw een dia-avond voor het personeel over hun reis naar Borneo, met na afloop een Indische maaltijd.

De brugklassen maakten begin mei, na veel voorbereidend werk van de heer A. Haneveer, samen met hun klassenleerkrachten een excursie naar het Museum van Oudheden en het museum Geologie en Mineralogie in Leiden. Na afloop brachten ze ook nog een bezoek aan de "Wassenaarse slag".

Een kijkje bij de afdeling Bouwtechniek bij de Open dag in 1989
 

Net voor de vakantie werd gestart met een grondige verbouwing van het gebouw aan de Willemslaan. De afdeling Bouwtechniek kreeg o.a. een apart theorielokaal.1989

Na de zomervakantie werd gestart met het derde leerjaar van de Bavo. Een klein deel van de leerlingen gaf er de voorkeur aan de opleiding in de bovenbouw van het LBO te vervolgen. De nieuwe onderwijsvorm bleek goed te slaan.
De jaarlijkse "Open Dag' werd uitstekend bezocht. Het bleek een voorbode voor een opleving bij de instroom van leerlingen in het eerste jaar.
Er kwam een samenwerkingsverband tot stand met scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio op het gebied van onderlinge doorverwijzing van leerlingen; het VO/VSO/LOM-project.
De KMBO-opleiding detailhandel van het project Groot-Utrecht, sloot haar deuren in Culemborg, in verband met de operatie "sectorvorming en Vernieuwing in het Middelbaar Onderwijs'.
Bij het schoolbestuur werden gedachten gevormd, inspelend op de maatschappelijke ontwikkelingen, om in Nederland te komen tot een opleiding Vervoersdeskundige. Er werd contact opgenomen met de vervoersorganisaties, met als resultaat besprekingen met diverse Ministeries. Binnen de school bleek er een grote bereidheid te bestaan om ook hier weer pionierswerk te verrichten.
Op het gebied van het personeelsbeleid kwam binnen de school  een Commissie Welzijn tot stand. Deze commissie ging werken in het kader van de op handen zijnde ARBO-wet en was een uitvloeisel van rapporten van een aantal personeelscommissies.

Dhr. Anbeek overhandigt het leerlingenstatuut aan een leerling en Dhr. Van Maastrigt

De medezeggenschapsraad, met name de heren Boon en Van Versendaal, verzette veel werk om te komen tot een leerlingenstatuut.
Op 15 december werd het officieel bekrachtigde leerlingenstatuut aan een deputatie van klassenvertegenwoordigers overhandigd. Daarin werden de rechten en de plichten geformuleerd voor zowel de leerling als de leerkracht.

Het leerlingenstatuut telde vier hoofdstukken: Algemeen, regels over het onderwijs, regels over de school als organisatie en gebouw en straffen. In het algemene gedeelte werd de commissie van beroep ter sprake gebracht. In de verdere hoofdstukken stond gedetailleerde informatie variërend van de gang van zaken rond proefwerken tot het beheer van het leerlingenregister. Het deed de leerlingen waarschijnlijk goed om bij artikel 29.1 te lezen dat 'lijf-en tuchtstraffen niet zijn toegestaan'.
De Da Vinci SG. was in deze vrij uniek, weinig scholen beschikken nl. over een dergelijk statuut.

Om een einde te maken aan de inmiddels 19 jaar durende dislocatie, werden activiteiten ondernomen om te komen tot een gebouwenruil. Onderwerp van de gesprekken was het gebouw aan de Meerlaan. Uiteindelijk leverden de besprekingen geen positief resultaat op.
Wel positief was de schenking van een pennenbank en een computergestuurde (CNC-) draaibank door de Kamer van Koophandel en fabrieken. Het realiseren van een betere aansluiting tussen het onderwijs en de praktijk, is één van de motieven achter de schenking van apparatuur ter waarde van ƒ 70.000.-.
'Behalve het materiële, werd vooral het morele aspect van de ondersteuning, als buitengewoon prettig ervaren.'

Het overdragen van de CNC-draaibank aan de docenten. H. v.d. Pluijm en J. Mulders van afd. mech. techniek

Per 1 augustus maakten mevrouw W.B. Lamphen (typiste) en mevrouw C.W.M. IJpelaar (huishoudelijke dienst) en de r.k.-godsdienstleraar de heer T.C.M. Franken gebruik van de DOP-regeling.

Eind december waren vier leden van het bestuur, door statutenwijziging, aftredend en niet meer herkiesbaar. Afscheid namen mevr. H. Hoffman-van Everdingen, de heer F. Kielestein na resp. 14 en 15 jaar deel uitgemaakt te hebben van het bestuur.
De heer A. Anbeek, al 15 jaar voorzitter, en de heer N. van der Elst, die met 30 jaar bestuurslidmaatschap de kroon spande, namen ook afscheid en konden beiden ook terugzien op een vruchtbare periode met een hoog scoringspercentage.


De afd. mechanische techniek (verspanend) rond 1989

1990

Het jaar werd vooral gekenmerkt door de eerste afsluiting van de Basisvorming en de start met het Primair Beroepsonderwijs.
In juni werden in Nederland de eerste getuigschriften voor de Voortgezette Basisvorming uitgereikt.
Op de Da Vinci scholengemeenschap gebeurde dat door de burgemeester van Culemborg, mevrouw M. Bloemendaal. 'Voor het eerst werd recht gedaan aan een nieuwe groep jeugdigen op het gebied van gelijke kansen voor iedereen'.

Met ingang van het nieuwe schooljaar werd gestart met het Primair Beroepsonderwijs. Dit was een functionele vorm van kwalificerend beroepsonderwijs, dat opleidde tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. De verschillende programma's werden gerelateerd aan die van de verschillende takken van het primair leerlingwezen. Hetzelfde gold voor de te ontwikkelen beroepsprofielen.
Bij de vormgeving van het PBO kregen de beroepsgerichte en beroepsaanverwante vakken een sterk accent. De sterke gerichtheid op de beroepsuitoefening, de gevarieerde afsluitmogelijkheden, een certificatensysteem en de aanvullende bedrijfsstages, waren wezenlijke kenmerken van dit PBO.Om baldadigheid van de leerlingen  in de pauze te voorkomen, werd met ingang van 1 augustus een nieuw pauzerooster van kracht. De morgenpauze duurde nu 10 minuten en de leerkrachten dronken hun koffie op de afdeling waar ze werkten. De middagpauze werd met 10 minuten verkort en duurde toen 20 minuten. Bij de evaluatie, na drie maanden, bleek het verschil met de vroegere situatie al merkbaar.


Dhr. G. Stoof

Op 23 april overleed het Hoofd huishoudelijke dienst, de heer G. Stoof, na een langdurig ziekbed. De heer Stoof was 16 jaar aan  school verbonden en 'orde en netheid stonden hoog in zijn vaandel geschreven'. Bijna legendarisch was zijn ruk aan de bel in de kantine tijdens de middagpauze, welke de 1 minuut stilte voor de lunchpauze inluidde. Ook in de traditionele kerstviering voor het personeel stak hij veel energie.

Eind juni 1990 ging o.l.v de lerares Frans, A. van Gendt, het derde leerjaar op excursie naar Parijs. Bij de begeleiders was ook een verslaggever van het Utrechts Nieuwsblad, welke na thuiskomst een leuk artikel over deze excursie voor dit dagblad schreef.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Personeelsvereniging maakte het voltallig personeel op de éénnalaatste schooldag een buitenlands uitstapje. Einddoel was de rivier de Lesse in België. Behoudens enkele kwetsuren en een verloren trouwring, verliep deze dag geheel volgens plan. 's Avonds werd deze inspannende 'plenaire vergadering' afgesloten met een diner in het Limburgse Thorn.
Terug naar de inhoud